Illustration: Bob Katzenelson

FBO's vedtægter

Del:
Vedtægterne vedtages af FBO's øverste myndighed - generalforsamlingen - som finder sted hvert år inden udgangen af marts måned.

§1
Stk. 1. Specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Specialgruppen arbejder herudover for anerkendelse af billedmedieoversættelse som et selvstændigt fag, der stilller særlige kompetencemæssige krav, og skal aktivt arbejde for at etablere et netværk for medlemmerne; et fagligt og socialt forum, der kan styrke sammenholdet mellem billedmedieoversættere og profilere branchen udadtil.

Stk. 2. Specialgruppen kan optage medlemmer, der beskæftiger sig med oversættelse til biografmarkedet samt elektroniske og digitale medier.

§2
Stk. 1. Specialgruppens generalforsamling beslutter, hvem der skal kunne optages som obligatoriske medlemmer af gruppen, jf. dog §17, stk. 2, 5. afsnit og §21, stk.1 i DJ's vedtægter.

Stk. 2. Herudover kan generalforsamlingen godkende, at øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) mod betaling af det for gruppen sædvanlige kontingent. I-medlemmer har ingen stemmeret ved valg af delegerede. Generalforsamlingen afgør øvrige spørgsmål om I-medlemmers rettigheder og pligter.

Stk. 2a
Elevmedlemmer af DJ, der er under oplæring i branchen, kan optages som elev-medlemmer i FBOstud, der organisatorisk er en del af FBO. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling i FBO.

§3
Stk. 1. Gruppens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand og yderligere 2-10 medlemmer samt suppleanter, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der holdes i februar måned. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten. Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

§4
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent.
Stk. 2. Gruppens regnskabsår er kalenderåret.

§5
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts. Der indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse
Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Budget og kontingentfastsættelse
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk. 2. Forslag fra bestyrelse og medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden og skal være denne i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 af medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes til bestyrelsens formand.

§7
Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion.

§8
Stk. 1. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg og stemme ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse. Der kan kun medbringes én fuldmagt per deltager.

Stk. 2. Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund. Medlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om deres løn- og arbejdsforhold.

§9
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 21.

§10
Gruppen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Som vedtaget på generalforsamling d. 29/3 2008

Tags: Oversættelse/tekstning, Medlemsfordele kib@journalistforbundet.dk

Relateret indhold

Billige forsikringer gennem DJ
Som medlem af DJ har du adgang til Medlemsbutikken. Ud over en indkøbsforening kan du tegne forsikringer til fordelagtige priser.
Læs mere
Spørgsmål og svar
Vi har samlet nogle af de hyppigt stillede spørgsmål, men finder du ikke svaret her, så prøv også at søge via søgefeltet på hjemmesiden eller ringe til vores faglige konsulent eller bestyrelsen...
Læs mere
Bestyrelsen
FBO vælger sin bestyrelse på den årlige generalforsamling inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer.
Læs mere

Relaterede nyheder

Teksterprisen 2013 uddeles 3. oktober
Underholdning, taler og fest for dig og dine kolleger
Læs mere
Se de nominerede til Teksterprisen 2013
FBO uddeler teksterprisen for tredje gang den 3. oktober 2013 ved en reception i DJ. Her kan du se, hvem medlemmerne har nomineret i år.
Læs mere
Du er inviteret - Ses vi i Stockholm?
Kom og mæng dig med dine nordiske kolleger til den allerførste nordiske teksterkonference. Det handler kun om dig, dit fag og dit netværk.
Læs mere

Arrangementer

DOXBIO: Sange fra skoven (DJ rabat)
En episk fortælling om et exceptionelt liv mellem gigantiske træer og høje skyskrabere
Læs mere
DOXBIO: Våbensmuglingen (DJ rabat)
Våbensmuglingen er en thriller, der fortæller den sandfærdige historie om danske Niels Holck og et af verdens største illegale våbennedkast.
Læs mere
DOXBIO: Så meget godt i venter… (DJ rabat)
En film om bonden, universet og bureaukratiet
Læs mere